Tuesday, November 21, 2017

အရြယ္သံုးပါး ေရဆန္သြား


အရြယ္သံုးပါး ေရဆန္သြား

အရြယ္သံုးပါးတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀သည္ မိဘအေပၚ လံုး၀မွီခုိရသည့္ သဘာ၀ရွိသျဖင့္ မိမိ၏ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး မိမိထံမွာမရွိပါ။ အသိဥာဏ္ရင့္က်က္မႈ မရွိေသးျခင္း ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ႏုနယ္ေသးျခင္း ၊ ေလာက၏ အသိမ်ား ႏံုခ်ာေသးျခင္း ႏွင့္ ခြန္အား မျပည့္စံုေသးျခင္း တုိ႔ ရွိေနေသးသည္။ ဆည္းပူးကာလ ၊ ေလ့လာကာလ ၊ ရင့္က်က္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ကာလျဖစ္သျဖင့္ ဘ၀ဟူေသာ စစ္ပဲြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ စိတ္ဓာတ္ ညံ့ဖ်င္းၾကသူ မ်ားမွာ ဒုတိယအရြယ္လြန္၍ မိမိမွာပင္ သားသမီးမ်ား ရရွိေစကာမူ ဆက္လက္ အမွီလြန္ေနၾက သည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ရင့္က်က္ေသာ အေတြးအေခၚ ကုိ ေစာစီးစြာ ရရွိၾကၿပီး ပညာသင္ကာလ မွာပင္ ေလာကႀကီးႏွင့္ မိတ္ေဆြဖဲြ႕ ရင္းႏွီးၿပီး ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ေတာက္ေျပာင္ ႏုိးၾကားလာၿပီး ဘ၀စစ္ပဲြကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။


ဒုတိယအရြယ္သည္ ဘ၀တုိက္ပဲြကုိ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တုိက္ကုိ တုိက္ရမည့္ ဘ၀ျဖစ္သည္။ ထုိက္သင့္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ ၊ အယူအဆ ၊ ပညာဥာဏ္ ရရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္ကုိ စတင္ပံုေဖာ္ရာ ဘ၀လည္း ျဖစ္သည္။ မိမိအနာဂတ္ မိမိပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရင္းဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျဖည့္ဆည္းရာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ၊ ခႏၶာခြန္အား ကုိ သဘာ၀က " အျပည့္အ၀ " ေပးေသာကာလ ျဖစ္သျဖင့္ ဘ၀တစ္ခု အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး အေကာင္းဆံုး ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ညံ့ဖ်င္း ေအာက္တန္းက် သူတုိ႔က ထုိအရြယ္မွာပင္ ဘ၀ကုိ အ႐ႈံးေပးသည့္ သေဘာျဖင့္ ေရစုန္ေမွ်ာ ၾကသည္။ ပုိမုိေအာင္ျမင္ႏုိင္သူ တုိ႔က အဆံုးအရႈံး နည္းစြာျဖင့္ ဘ၀ကုိ ေအာင္ပဲြခံၾကသည္။ ဥာဏ္ႀကီးသူ တုိ႔က ဘ၀စီမံကိန္း ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးအ႐ႈံး မရွိဘဲ ဘ၀ကုိ ေအာင္ႏုိင္ၾကသည္။ အနာဂတ္အတြက္ တစ္ဆင့္တုိး အိပ္မက္မက္ ႏုိင္သည္။ ပထမဘ၀အရြယ္၏ အေၾကာင္းသည္ ဒုတိယဘ၀၏ အက်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဘ၀၏ ႀကိဳးစား ေျမာ္ျမင္ခဲ့မႈ၏ အေၾကာင္းမ်ားသည္ တတိယဘ၀၏ အက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာသည္။

တတိယအရြယ္၏ အစသည္ ႐ုပ္ခႏၶာစတင္ ဆုတ္ယုတ္ရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမွာ " အတက္ " သေဘာရွိေနပါ ေသးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အပိုင္းသည္ တတိယဘ၀၏ အစပုိင္းမ်ားက ပုိမုိ သင့္ေလ်ာ္သည္။ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္မႈက အမွားနည္း ေစသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေပးသည္။ ကာယ၀န္ထမ္းျခင္း ထက္ ဥာဏ၀န္ ထမ္းျခင္းဘက္ ကူးေျပာင္းသင့္ေသာ အခါျဖစ္သည္။ ဒုတိယအရြယ္၏ ရလဒ္ေကာင္းေပၚ မူတည္ၿပီး တတိယအရြယ္ ၏ အနာဂတ္ ပံုေဖာ္ရသည္။ ရလဒ္ မေကာင္းပါက ပင္န္းဆင္းရဲမႈ ၏ သက္ေရာက္မႈသည္ တတိယအရြယ္ သုိ႔တုိင္ ႐ုိက္ခတ္ၿပီး ကာယ၀န္ ထမ္းျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေသးပါ။ မိမိကုိယ္တုိင္ ဥာဏပုိင္းသုိ႔ ကူးေျပာင္း အသံုးမခ်ႏုိင္ ေသး၍ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ မ်ားကုိလည္း ပညာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသိအလိမၼာ တုိ႔ကုိ ပီျပင္စြာ ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

တတိယအရြယ္၏ ေႏွာင္းပုိင္း ကာလသည္ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ဆုတ္ယုတ္ခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ ပထမအရြယ္၏ အစကာလမွာကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္မွီခုိ ရသည့္ဘ၀သုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြာျခားသည္မွာ ပထမမွီခုိကာလ သည္ မိဘအေပၚျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမွီခုိ ကာလ၏ အခြင့္အေရးသည္ မိမိထံမွာ လက္က်န္ သိပ္မရွိႏုိင္ ေတာ့ေခ်။ ဖန္တီးႏုိင္မႈ စြမ္းအား မရွိလွ်င္ ထုိအခ်ိန္သည္ ဘ၀၏နိဂုံုးကုိ ေကာင္းေစမည္ မဟုတ္ပါ။ အေရးဆံုးေသာ အခ်ိန္၏ ေနာက္ဆံုး စကၠန္႔မ်ားထိ အနာဂတ္ကုိ ရွိသင့္ ၊ စီမံခန္႔ခဲြထား သင့္သည္။

ပထမအရြယ္တြင္ မႀကိဳးစား ၊ မသိျမင္ဘဲ ေလာကႀကီး ႏွင့္ ေရလုိက္ငါးလုိက္ ေန၍ ေရစုန္တြင္ သာယာေနၾက သူမ်ား အနာဂတ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ပထမအရြယ္တြင္ အသိဥာဏ္ ရွိပါက " ေရဆန္ " မဟုတ္သည့္တုိင္ " ေရ၏သေဘာ" ႏွင့္ " ေလွာ္တက္ " ၏သေဘာကုိ ေလ့လာသင့္သည္။ ဒုတိယအရြယ္သည္ ဘ၀၏ တုိက္ပဲြအလယ္တြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ " ေရဆန္ " ကုိ ႀကိဳးစားရမည့္အရြယ္ ျဖစ္သည္။ မိဘခ်မ္းသာ၍ ေရစုန္မွာ ေမွ်ာေနႏုိင္ သည့္တုိင္ေအာင္ မိမိ၏အနာဂတ္ မိမိပုိင္စုိးေရး အတြက္ " ေရဆန္ " ကုိ ေလွာ္ကုိ ေလွာ္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

႐ုပ္၀တၳဳဆုိင္ရာ ျပည့္စံုျခင္း ၊ ဆင္းရဲျခင္း တုိ႔ကုိ အထက္တန္းစား ၊ ေအာက္တန္းစား ဟု ခဲြျခားေသာေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အၿပိဳင္အဆုိင္ မ်ားေသာေခတ္ ၊ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ား အံ့မခန္း တုိးတက္ေသာေခတ္ ၊ ပညာကုိ အေျခခံၿပီး အရာရာကုိ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေခတ္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔သည္ ပညာကုိ အရင္းျပဳ၍ အေျမာ္အျမင္ ရွိစြာ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ သင့္ေသာ အရြယ္တြင္မွာသာ မွီခုိသင့္ၿပီး ထုိအမွီအခုိကုိ ေစာစီးစြာ ဖယ္ရွားႏုိင္မွ အနာဂတ္မွာ ခ်မ္းသာျခင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ မရွိေသာ ဘ၀သည္ ျပည့္စံုေသာ ဘ၀တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ခ်မ္းသာေသာ ဘ၀တစ္ခုလည္း မမည္ပါ။ အသက္ျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္ မွန္ေသာ္လည္း ဘ၀ကုိအသိျဖင့္ တည္ေဆာက္ေၾကာင္း သတိထားသင့္သည္။ ထုိအသိႏွင့္ပညာ သည္ပင္ အနာဂတ္ကုိ ပံုေဖာ္ရာ ပန္းခ်ီဆရာ၏ စုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ႏွလံုးစဲြ မွတ္သားသင့္ေပသည္။ ။ (မေက်းဥ)

No comments: