Sunday, June 17, 2018

လူငယ္ ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ


လူငယ္ ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ

ေရြးခ်ယ္မႈဆိုသည့္ စကားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုသည့္ အရာႏွင့္လည္း မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လြတ္ကင္းႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္ မ်ားမွအစ ဘ၀တစ္သက္တာ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈ မ်ားထိ မိမိတို႔ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ဖူးခဲ့ၾက မည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း သည္ ေရြးခ်ယ္မႈဟူေသာ ကြန္ရက္ တစ္ခုအတြင္း၌ က်င္လည္ရွင္သန္ ေနၾကရသည့္ သူမ်ားဟု ဆိုပါကလည္း မွားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။လူတိုင္းလူတိုင္း အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈဟူေသာ အရာႏွင့္ ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စင္စစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈဟူေသာ အရာမွာ လူငယ္မ်ားထံ၌ မ်ားစြာ ရိွေနတတ္သည္။ တရိပ္ရိပ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ လာေသာ ေခတ္စနစ္ မ်ားႏွင့္အတူ တိုးတက္ဆန္းျပား လာေသာ နည္းပညာရပ္ မ်ားအရ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ သင္ယူစရာ၊ ေလ့လာစရာ ပညာရပ္မ်ား မ်ားျပားလာသည့္ နည္းတူ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ ဟူေသာအရာမွာလည္း ယခင္ကထက္ ပုိမုိမ်ားျပား လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေစကာမူ မိမိဘ၀အတြက္ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးႏွင့္ ေလာကကို အလွဆင္ႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္လွသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ မွားယြင္းျခင္းသည္ ဘ၀အတြက္ တန္ဖိုးရိွလွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ဆံုး႐ံႈးသြားေစ႐ံု သာမက မိမိကိုယ္ကိုလည္း ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်သြား ေစႏိုင္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ယိုင္နဲ႔ သြားျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာသြား ေစႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။

ခ်င္း႐ိုးရာ စကားပံုကေလးမ်ား၌ " စကားေျပာမမွားသူႏွင့္ ေတာင္ေပၚတြင္ ေျခမေခ်ာ္ဖူးသူ " မရိွဟူေသာ စကားပံုကို မွတ္သားခဲ့မိဖူးသည္။ ျမန္မာစကားပံု တြင္လည္း " မမွားေသာေရွ႕ေန၊ မေသေသာ ေဆးသမား " မရိွဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘ၀တြင္ လူတိုင္းမမွားဖူးသူ ရိွလိမ့္မည္မဟုတ္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါစီမွ် မွားခဲ့ဖူးၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွားတစ္ခုကို နဂိုမူလကပင္ မွားေနျခင္းထက္ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ ထားေသာ ပညာရပ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အေပၚ၌ စူးစမ္းေလ့လာ ႀကိဳးစားေနရင္းျဖင့္ မွားသည့္ အမွားက ပို၍သင့္ေတာ္ လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိသည္။

ဥပမာ ဆရာ၀န္တစ္ဦး ဟူေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ကို ၀ါသနာပါသည္ ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ အရယူျခင္းထက္ အျခားပညာရပ္ တစ္ခုကို နဂိုမူလကပင္ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ၊ ၀ါသနာပါရာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စနစ္တက် ေလ့လာစူးစမ္း ျခင္းက ေလာကကို ပို၍အလွဆင္ႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ထင္မိသည္။ အခ်ိန္မ်ား၊ ေငြမ်ား၊ ခြန္အားမ်ား စိုက္ထုတ္ရင္းႏွီး ေပးဆပ္၍ ဂုဏ္ပုဒ္ တစ္ခုအတြက္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ တစ္ခုကို အရယူကာ အလွခ်ိတ္ဆြဲ ထားျခင္းသည္ မိမိဘ၀အတြက္ တန္ဖိုးရိွေသာ အရာမ်ား ဆံုး႐ံႈးနစ္နာ သြားသည့္နည္းတူ အျခားေသာ ေလာကကို အလွဆင္လိုသည့္ လက္မ်ား ကိုလည္း ႐ိုက္ခ်ဳိးလိုက္ သည္ႏွင့္ သ႑ာန္တူ လွသည္။

ဆိုရပါလွ်င္ မိမိ၏ မွားယြင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ မိမိအတြက္ ကိုသာလွ်င္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာ သြားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္လိုေသာ သူမ်ားအတြက္ပါ အစားထိုး မရေသာ နစ္နာသြားျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေလာကအလွ အတြက္ကိုလည္း အဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဆံုး႐ံႈးျခင္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ မိမိတစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း အတြက္သာမက ေလာကအလွ အတြက္ သီးပြင့္လာမည့္ အပြင့္အခက္မ်ား အတြက္ပါ အေရးႀကီးလွ သည္ကို လူငယ္တိုင္း သို႔မဟုတ္ လူတိုင္းလူတိုင္း ဂ႐ုျပဳ ေစခ်င္မိသည္။

ယေန႔ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေရြးခ်ယ္မႈ မွားယြင္း၍ ေအာင္ျမင္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ လူငယ္ အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ျမင္ရ သကဲ့သို႔ တိက် မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို မေရြးခ်ယ္တတ္၊ မဆံုးျဖတ္ တတ္ၾကသျဖင့္ ေလလြင့္ပ်က္စီး ေနသည့္ လူငယ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾက ရပါလိမ့္မည္။

ဆိုရပါလွ်င္ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ လူတစ္ဦးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ေနႏိုင္ သကဲ့သို႔ ဘ၀အတြက္ အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း လူတစ္ဦး အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနျခင္းသည္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အနာဂတ္ ကမၻာႀကီးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵ ကို ငဲ့ကြက္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ မေလ့လာ၊ မသင္ယူ၊ မဆည္းပူး ျခင္းမ်ား၊ အက်ဳိးရိွေအာင္ အသံုးမခ်မႈမ်ား အစရိွေသာ ပံုရိပ္မ်ား မ်ားျပား ေနျခင္းမွာလည္း အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ အနာဂတ္ ကမၻာႀကီးအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္သည့္ ပံုရိပ္မ်ားဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦး အေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ျဖစ္ပါေစ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ လိုက္ႏိုင္ ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္လွမ္း ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေျခတစ္လွမ္း စႏိုင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခရီးတစ္ခုအတြက္ ေျခတစ္လွမ္းက အစျပဳသည္ဟု ဆိုပါလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္မွာလည္း ေရြးခ်ယ္မႈ ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုက စတင္ၾက ရစၿမဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ရိွေနရန္လည္း လိုအပ္လွ သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဘ၀အတြက္ စတင္လိုက္ေသာ ေျခတစ္လွမ္း ႏွင့္ပင္ ယိုင္နဲ႔ၿပိဳလဲ သြားတတ္သည္ကို သတိျပဳသင့္ လွေပသည္။

စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာထက္မွ စစ္သူႀကီး သို႔မဟုတ္ စစ္ဘုရင္ႀကီး ျဖစ္ေသာ နပိုလီယံ ၏အေၾကာင္းႏွင့္ စိမ္းမည့္သူဟူ၍ မရိွေလာက္ေပ။ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားသည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ အေလ်ာက္ " မျဖစ္ႏိုင္တာ ကၽြႏု္ပ္၏ဘ၀တြင္ မရိွ " ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ စစ္ဘုရင္ႀကီး နပိုလီယံ၏ ေနာက္ဆံုးစကား တစ္ခြန္းကုိလည္း ရင္းႏွီးၾကၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားမဟုတ္။ " ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျမင့္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ေျခလွမ္းေပါင္း မ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ရ ေသာ္လည္း က်ဆင္းရန္ အတြက္မွာမူ ေျခတစ္လွမ္းမွ်သာ ရိွေခ်သည္ " ဟူေသာ စကားျဖစ္သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း သတိျပဳသင့္ လွသည့္ သံေ၀ဂ ရဖြယ္ရာ စကားတစ္ခြန္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဆိုရပါလွ်င္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ တိက် မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ၾက ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု အေပၚတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရေစရန္၊ ေလာကကို အလွဆင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေျခလွမ္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေလွကားထစ္ေပါင္း မ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္လွမ္း ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရမည့္ ဘ၀ခရီး၌ မိမိ၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို အဖိုးထိုက္တန္သည့္ မွန္ကန္မႈ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ရရိွလာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ယိုင္နဲ႔ၿပိဳပ်က္ မသြားေစရန္ အတြက္ အေရးႀကီးလွသည့္ လိုအပ္ခ်က္ကို အၿမဲမျပတ္ သတိမူထား ရပါလိမ့္မည္။ ထိုအရာမွာ အျခားမဟုတ္။ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆိုး ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေပး ႏိုင္သည့္ ပညာသတိ ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈဟူေသာ အရာျဖင့္ မလြတ္ကင္း၊ မေရွာင္လႊဲ ႏိုင္သည့္ မိမိတို႔အားလံုး အေနျဖင့္ အခါမလပ္ ပညာသတိမ်ား ကပ္၍ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾက ပါေစဟု ဆႏၵျပဳ တင္ျပလိုက္ရ ပါေတာ့သည္။

စည္သူ (ေရနံေခ်ာင္း)

No comments: