Tuesday, May 8, 2018

တိုးတက္လာသည့္ ေခတ္စနစ္ၾကားမွာ သတိျပဳရမည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး


တိုးတက္လာသည့္ ေခတ္စနစ္ၾကားမွာ သတိျပဳရမည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး

ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာနည္းပညာ (Financial Technology) မ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိရာ ေရွးယခင္က ကုန္ပစၥည္း အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ျခင္းစနစ္ သုံးစြဲခဲ့ရာမွ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ဒဂၤါးျပားမ်ား၊ ေငြစကၠဴမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲလာခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္အတူ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမွာလည္း လြယ္ကူျမန္ဆန္က်ယ္ျပန႔္ လာေစေရးအတြက္ အင္တာနက္ နည္းပညာကို အသုံးခ်လာၾကပါသည္။ Mobile Banking နည္းပညာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔့္္ သုံးစြဲလာသည္ႏွင့္အညီ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ဆိုင္ရာ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္လည္း အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဳတာနည္းပညာတစ္ခုျဖစ္သည့္ BlockChain နည္းပညာကိုအေျခခံ၍ အသုံးျပဳထားေသာ Cryptocurrency (ခ) Digital Currency ဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ ေငြေၾကးစနစ္ (Digital Money) ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးတစ္မ်ိဳးမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔စီးပြားေရး နယ္ပယ္၌ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲလာ ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရ ပါသည္။


ယေန႔ေခတ္ကာလ ကမာၻ႔စီးပြားေရး နယ္ပယ္၌ Cryptocurrency (ေခၚ) Digital Currency ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား၊ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သုံးစြဲသူအခ်င္းခ်င္း လက္ခံၾကသည့္ သမား႐ိုးက် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မဟုတ္ေသာ Cryptocurrency (ခ) Digital Money (ခ)Coin စနစ္သည္လည္းေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ Cryptocurrency Coin စနစ္သုံးစြဲမႈမွာ အစိုးရမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္မရွိဘဲ ယင္းစနစ္ကို သေဘာက်လက္ခံသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်င္းခ်င္းသာ သုံးစြဲေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Cryptocurrency Coin မ်ားအား၀ယ္ယူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳသူ အခ်ိဳ႕သည္ လတ္တေလာ အျမတ္အစြန္း အမ်ားအျပားရေနျခင္း၊ Online စနစ္ကို အေျခခံထားသျဖင့္ ေငြေၾကးထိန္းသိမ္းရမႈမရွိျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္း၊ အခြန္ ေပးေဆာင္ ရမႈမရွိျခင္း၊ ေငြလႊဲသည့္အခ်ိန္ သက္သာျခင္း စသည္တို႔အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈ ကင္းလြတ္၍ လြတ္လပ္သည့္ အေျခအေန တြင္ ရွိေနသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ လြတ္ကင္းေနသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ Digital Currency ကို စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ လာၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ Cryptocurrency Coin လက္ဝယ္ရွိသူမ်ား သည္လည္း ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

Cryptocurrency (ခ) Digital Currency ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာပုံ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ေလ့လာမည္ ဆိုပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္အမည္ ဆာတိုရွီနာကာမိုတို ဟုေခၚသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က Digital Currency နည္းပညာတစ္ခုအား ကမာၻသို႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ခ်ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ  နည္းပညာမွာ Digital Currency ေငြေၾကးတစ္ခုအား Block Chain System ကိုအသုံးျပဳ၍ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ Network ကြန္ရက္ တစ္ခုအား အသုံးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Digital Currency တစ္မ်ိဳးျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက လုံၿခဳံသည့္ Network ကြန္ရက္ တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီး Coin မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ Coin မ်ား ထုတ္လုပ္သည္ကို နည္းပညာ အေခၚအရ Minning ျပဳလုပ္သည္(ခ) သတၱဳတူးေဖၚသည္ဟု တင္စား ေခၚေဝၚေၾကာင္း၊ Coin မ်ားထုတ္လုပ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ သက္တမ္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ (၂၅)ႏွစ္အထိႏွင့္ Coin အေရအတြက္ ကိုလည္း (၂၁)သန္းသာ ထုတ္လုပ္ရန္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ ထား ေၾကာင္း၊ Digital Currency ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာတမ္းေရးသား၍ နည္းပညာတီထြင္သူ အမည္အား ဆာတိုရွီနာကာမိုတို ဟု အလြယ္တကူ ေခၚေဝၚၾကေသာ္လည္း မည္သူမွန္း တိတိက်က်မသိ ရွိၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Bitcoin အမည္ျဖင့္ Cryptocurrency တစ္ခုကို စတင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေငြစာရင္း အလႊဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ Online ေပၚ၌ Exchange မ်ားမွ တစ္ဆင့္ Bitcoin အား အသုံးျပဳ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခား ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား မ်ားအား အသုံးျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကး တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ Bitcoin ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း Cryptocurrency Coin အမ်ိဳးအစား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခဲ့ရာ လက္ရွိေစ်းကြက္ဝင္ Initial Coin Offering (ICO) Coin အမ်ိဳးအစားေပါင္း (၁၃၀၀) ေက်ာ္ခန႔္ ရွိေနေသာ္လည္း လူသိမ်ားေသာ၊ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားေသာ Coin မ်ားမွာ Bitcoin (BTC) ၊ Ethereum (ETH) ၊ Ripple (XRP)၊ Bitcoin Cash(BCH)၊ Litecoin(LTC)၊ Tron(TRX)၊ Ethereum Classic(ETC)၊ Qtum(QTUM) စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး ေရာင္း၀ယ္မႈ အေနျဖင့္လည္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ Cryptocurrency Market Capitalization တြင္ ေစ်းကြက္ မဖြင့္ေသးသည့္ Pre-Initial Coin Offering (Pre ICO) Coin အမ်ိဳးအစားမ်ား ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီး ေစ်းကြက္၀င္ သေယာင္ေယာင္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုံး၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ Company အခ်ိဳ႕သည္ ျပည္တြင္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေခၚေဆာင္၍ ေဟာေျပာစည္း႐ုံးပြဲမ်ားအား ဟိုတယ္ခန္းမႀကီးမ်ား၌ ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕လာရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ပင္ ထိုသို႔ေဟာေျပာစည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို သတိထားေတြ႕ျမင္ လာပါသည္။ အဆိုပါ Cryptocurrency Coin ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းရွိအမည္ခံ Company အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕သည္ လက္ရွိတြင္လည္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ နည္းပညာေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပည္တြင္း၌ မၾကာခဏျပဳလုပ္လာမႈႏွင့္ တိုးတက္လာသည့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံစံ ေျပာင္းလဲလာမႈ မ်ားကို လူအမ်ားစုက စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လူနည္းစုကအဆိုပါ Cryptocurrency Coin မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားမ်ားရရွိႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆကာ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ကိုယ္ပိုင္ အမည္တပ္၍ Cryptocurrency Coin ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ Minning အလုပ္ကိုသာ ျပဳလုပ္ေနသည့္  Minning Company မ်ားလည္းရွိၿပီး ျပည္ပ Company မ်ားမွထုတ္လုပ္သည့္ Cryptocurrency Coin မ်ားကို Package အလိုက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ Multi Level Marketing (MLM) စနစ္သုံး၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခု သဖြယ္ စည္း႐ုံးေဟာေျပာ၍ လည္းေကာင္း၊ ေလာင္းကစား ဆန္ဆန္၊ စေတာ့ရွယ္ယာ ဆန္ဆန္ အျဖစ္ျဖင့္ ေျပာဆို၍ လည္းေကာင္း ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ ေရာင္းဝယ္ လာသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ ေနရပါသည္။ 

ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Cryptocurrency Coin မ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ား အေပၚ အေျခခံၿပီး အင္တာနက္ေပၚ၌သာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေကာင္အထည္ မျပႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္အခါမေ႐ြး မွားယြင္းမႈ၊ လိမ္လည္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ သည့္အျပင္ နည္းပညာ၏ အားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးကို အသုံးျပဳ၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ တရားမဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွရ ရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ား ကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ (Money Laundering) ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေထာက္ပံ့ျခင္း (Aids to Terrorist) မ်ားတြင္ အသုံးခ် လာႏိုင္သည္ကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ Cryptocurrency ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးမ်ားအား သုံးစြဲေနေသာ္လည္း နည္းပညာလုံၿခဳံမႈ အားနည္း ျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို Online မွ ထိုးေဖာက္ခံရၿပီး ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန သည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ထိုသို႔ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္-

  • စကၤာပူႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉)ရက္ တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးက႑သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သူမ်ား အတြက္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Bitcoin အပါအဝင္ Digital Currency(ခ) Cryptocurrencies မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား အေနျဖင့္ အထူး သတိထားၾကရန္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
  • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ ဟာလူဟီကိုကူ႐ိုဒါ က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္က ဂ်ပန္ဗဟိုဘဏ္ အစည္းအေဝး၌ Bitcoin ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းမွာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး ျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ Bitcoin သည္ သမား႐ိုးက် ေငြေၾကးမ်ား ကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ဗဟိုဘဏ္ တစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) အစိုးရ တစ္ရပ္ရပ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေပး ထားေသာ ေငြေၾကးလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္း အခ်က္အလက္ မ်ားအရ လက္ရွိ (၅)လတာ ကာလအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး ဆိုင္ရာမႈခင္း(၁၇၀)ခန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
  • ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္က Bitcoin အပါအဝင္ Ethereum၊ Ripple ႏွင့္ Litecoin အစရွိသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကး မ်ားအသုံးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ Bitcoin အပါအဝင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားဝင္ ထုတ္လုပ္ ထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေငြေၾကးမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ အလႊဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထား သည့္ ေငြေၾကးမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ Bitcoin၊ Ethereum၊ Ripple ႏွင့္ Litecoin အစရွိသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆုံးရႈံး နစ္နာမႈမ်ားရွိပါက ဥပေဒေၾကာင္း အရ နစ္နာေၾကးေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး မ်ားအား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလႊဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အကူအညီ ေပးျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္း အစရွိသည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေမတၱာရပ္ခံ ထားေၾကာင္း၊ 
  • တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ Bitcoin အပါအဝင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္တားျမစ္ကာ တရားမဝင္ေငြေၾကး အေရာင္းအဝယ္ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အေရးယူမႈ မ်ား စတင္ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သည့္ Website မ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကို ပစ္မွတ္ထား၍ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး အသုံးျပဳမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန ဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရမွ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကး အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္လက္ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ 
  • အင္တာနက္ Website မ်ားတြင္လည္း ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ ဗဟိုဘဏ္မ်ား အပါအဝင္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သတိေပးခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက စိုးရိမ္လာၾကသည့္ အတြက္ ခရစၥမတ္အႀကိဳ ကာလတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး မ်ား၏တန္ဖိုးမွာ အဆမတန္ က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၃)ရက္တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး မ်ားအနက္ တန္ဖိုးအျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေသာ Bitcoin ၏တန္ဖိုးမွာ(၁၃%) က်ဆင္းခဲ့ၿပီး (၁)ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃,၃၆၇) ေဒၚလာျဖင့္ ေဈးပိတ္ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ဒုတိယတန္ဖိုး အျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည့္ Ethereum တန္ဖိုးမွာလည္း (၁၂%) က်ဆင္းကာ (၁)ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၆၃.၇၇) ေဒၚလာျဖင့္ ေဈးပိတ္ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အျခား ေရပန္းစားသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကး (၁၀)မ်ိဳး၏ တန္ဖိုးမွာလည္း (၁၉%)အထိ က်ဆင္း လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးမ်ား တန္ဖိုး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကး ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသူမ်ားမွာ စိုးရိမ္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး ေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆၀) ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊
  • ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ Bitcoin အပါအဝင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေငြေၾကးခဝါခ် ေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး အိတ္ခ်ိန္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး အေရာင္းအဝယ္ အလႊဲအေျပာင္း ကိစၥမ်ားကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕ထံ မျဖစ္မေန သတင္းပို႔ရမည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
  • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး အိတ္ခ်ိန္း တစ္ခုျဖစ္ သည့္ Coincheck အား ဟက္ကာမ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၆) ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္ ထိုးေဖာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၃၄)သန္း တန္ဖိုး ရွိ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးမ်ားကို ခိုးယူသြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး အိတ္ခ်ိန္းမ်ား၌ ဆိုက္ဘာ လုံၿခဳံေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳၾကရန္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း (၂၆၀၀၀၀) ဦးခန္႔မွာ ေငြေၾကးဆုံးရႈံး နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ 
  • လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာျဖစ္သည့္ Facebook သည္ Bitcoin အပါအဝင္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Page မ်ား၊ေၾကာ္ျငာမ်ားအား Facebook မ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ (၃၀)ရက္မွ စတင္၍ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Facebook မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚရွိ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္း လုံၿခဳံမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ Facebook သည္ လူထုကို အက်ိဳးျပဳ ႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ေသာ၊ လူထုအား လမ္းလြဲသို႔ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ေရးသားခ်က္မ်ားကို တင္ျပခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ Facebook ၏ေၾကညာခ်က္ မထြက္ေပၚမီက တစ္ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၀၀၀) အထက္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Bitcoin ေစ်းႏူန္းသည္ Facebook ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီး ေနာက္တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၈၁၇) သို႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း Bitcoin တန္ဖိုးမွာ(၃၁%) က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျခား လူသုံးမ်ားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည့္ Ripple , Ethereum ႏွင့္ Litecoin တန္ဖိုးမ်ားမွာ (၂%)ခန္႔ အသီးသီး က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ (၄/၅)ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ Online Website မ်ား၊ Facebook လူမႈကြန္ရက္၊ အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈမ်ား၊ မ်ားျပားလာၿပီးေနာက္ Financial Technology (Fintech) အသုံးအႏႈန္းမ်ားပါ လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Financial ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕မွဦးေဆာင္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ Fintech ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပည္တြင္း၌ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္လာၾက သျဖင့္ Online Shopping လုပ္ငန္း မ်ားလည္း က်ယ္ျပန႔္မ်ားျပား လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ Online သုံးစြဲဝယ္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ Visa Card ၊ Master Card ၊ Paypal Card အစရွိသည္မ်ားကိုပါ သုံးစြဲလာသည့္ အျပင္ အဆိုပါ ကတ္မ်ားႏွင့္ အတူ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ Cryptocurrency ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ Bitcoin ကိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသိမ်ားလာခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က Bitcoin တစ္ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၅)ေဒၚလာခန္႔ ျဖစ္ေပၚေနရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၈၀၀၀)အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္း လက္ရွိအေျခ အခ်ိန္တြင္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၀၀၀) ဝန္းက်င္ခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေပၚ ေနသျဖင့္ စီးပြားေရး စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကပါ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာစုံစမ္းျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ၀ယ္ယူရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလွ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္ အထင္ျဖင့္ ပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိလာရ ပါသည္။ Bitcoin အေပၚ လူသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားလာမႈ ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ လာသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၎ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူ ဆင္တူ႐ိုးမွား Coin မ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ကာ Multi Level Marketing ပုံစံမ်ိဳး ဆင့္ပြားစနစ္ အသုံးျပဳ၍ ေစ်းကြက္ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ ၎တို႔သည္ နည္းပညာ နားလည္သူထက္ စည္း႐ုံးရ လြယ္ကူသည့္၊ နည္းပညာ ဗဟုသုတ နည္းပါးသည့္ နယ္ေျမေဒသ မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစရန္ စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသျဖင့္ နည္းပညာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အကြၽမ္းတဝင္ မရွိေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဗဟုသုတ အေနျဖင့္သာ ေလ့လာသင့္ ပါသည္။ ျပည္တြင္း၌လည္း အင္တာနက္ Website မ်ားေပၚရွိ Coin Market Cap ၊ World Coin Index ၊ Cryptocurrency Market Capital တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Bitcoin ကဲ့သို႔ေသာ ေစ်းကြက္ဝင္ Initial Coin Offering (ICO) Coin(၁၀)မ်ိဳး ခန႔္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ မဖြင့္ေသးသည့္ Pre-Initial Coin Offering (Pre ICO) Coin (၄/၅)မ်ိဳးခန္႔လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မက္လုံးေပးစည္း႐ုံး ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ ေနရေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကမွ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံမရွိဘဲ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက စနစ္တက်ေလ့လာ သုံးသပ္စဥ္းစား ဆင္ျခင္သင့္ ပါသည္။

Cryptocurrency(ခ) Digital Currency (ခ) Coin ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး မ်ားအား အစိုးရတစ္ခုခုက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္ျခင္း၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ကင္းျခင္း ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ အယုံလြယ္သူ၊ ေလာဘႀကီးသူ၊ ဗဟုသုတ နည္းပါးသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား အခ်ိန္မေ႐ြး ျဖစ္လာႏိုင္သကဲ့သို႔ ထိုမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးက႑ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ထိခိုက္ ႐ိုက္ခတ္ လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ နမူနာယူ၍ ယေန႔တိုးတက္ လာေနသည့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ဆိုင္ရာနည္းပညာ (Financial Technology) ေခတ္တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး မွာ သတိျပဳဆင္ျခင္ ႏိုင္စရာ တစ္ခုအျဖစ္ ေလာဘမႀကီး၊ အယုံမလြယ္ဘဲ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုသုတ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသိေပး တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

မူရင္းေနရာ
Ministry of Home Affairs, Myanmar
https://www.facebook.com/officemohamyanmar/

No comments: