Thursday, September 11, 2014

လျပည့္ညသည္ လူတုိ႔၏ စိတ္ကုိ ေဖာက္ျပန္ ေစပါသလားလျပည့္ညသည္ လူတုိ႔၏ စိတ္ကုိ ေဖာက္ျပန္ ေစပါသလား

ကမၻာတစ္ဝန္း တြင္ လျပည့္ည၌ မေတာ္တဆ မႈမ်ား၊ ဒုစ႐ုိက္ မႈမ်ား၊ ထူးျခား ဆန္းၾကယ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိရာ လျပည့္ညသည္ လူ၏စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ေစသလား ဟူေသာ သံသယ ေမးခြန္းမ်ား ယခုႏွစ္ပုိင္း အတြင္း ႏုိင္ငံအႏွံ႕တြင္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။

ရဲအရာရွိမ်ား၊ ေဆး႐ုံ အေရးေပၚ ဌာနဝန္ထမ္း မ်ားလည္း လျပည့္ည မ်ားတြင္ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္မႈမ်ား ပုိမုိ ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကလည္း အင္အား တုိးျမႇင့္ကာ လုံၿခံဳေရး ယူရသလုိ အေရးေပၚ ဌာနတြင္လည္း လူနာဦးေရ ပုိမ်ားေလ့ ရွိေၾကာင္း ေျပာသံ ၾကားရသည္။

လူအမ်ားက ယုံၾကည္ လက္ခံၾကေသာ လျပည့္ညတြင္ လူသားတုိ႕၏ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲ တတ္ပုံကုိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ အႀကိမ္တစ္ရာ ထက္မနည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီ တြင္လည္း လျပည့္ည၌ လူတုိ႕၏ အိပ္စက္ပုံ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ - မရွိ ကုိ လူ(၃၃) ဦးအား စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ထုိသူမ်ားသည္ လေရာင္ကုိ ျမင္ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မျမင္ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ လျပည့္ည ျဖစ္သည္ကုိ သိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ ျဖစ္ေစ အဆုိပါ လျပည့္ညတြင္ သာမန္ ညမ်ားထက္ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ ငါးမိနစ္ခန္႕ ပုိၾကာျမင့္ၿပီး ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ႏုိင္ျခင္း ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၅) ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဤအခ်က္ တစ္ခုတည္းက လျပည့္ည ေၾကာင့္ လူသား စိတ္မူ မမွန္ျခင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ ခ်ရန္ ျပည့္စုံမႈ မရွိေပ။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ စိတ္ပညာရွင္ မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂ်ိမ္းေရာတန္ ႏွင့္ အုိင္ဗင္ကယ္လီ တုိ႕က လျပည့္ညႏွင့္ လူသား အမူအက်င့္ ဆက္ႏြယ္ပုံ ေလ့လာ စမ္းသပ္မႈ (၃၇)ခုမွ ရလဒ္မ်ားကို ပူးေပါင္း၍ အေျဖရွာ ခဲ့ရာလျပည့္ညႏွင့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ကား မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈ၊ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္မႈ ႏွင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈ တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ မပတ္သက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စမ္းသပ္မႈ (၃၇)ခုကို တစ္ခုခ်င္း စစ္ေဆးၾကည့္ ေသာအခါ လျပည့္ည မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္ ျဖစ္ေနတတ္သည့္ အတြက္ လမ္းမေပၚတြင္ လူ၊ ကား ပိုမ်ား ေနတတ္ၿပီး ပိတ္ရက္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ မူးယစ္ ေသာက္စား ထားမႈ ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ မေတာ္တဆ မႈမ်ား ပို၍ ျဖစ္ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လျပည့္ည တိုင္းတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ ျပႆနာမ်ား ပိုျဖစ္ေလ့ မရွိဘဲ အခ်ဳိ႕ လျပည့္ည မ်ားတြင္ ျပႆနာ ပိုနည္း ေနေလ့ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ျပန္သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း တြင္ ဆက္လက္ ေလ့လာခဲ့မႈ မွန္သမွ်တြင္ တိက် ေသခ်ာေသာ အေျဖကို မရရွိခဲ့ေပ။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္မႈ(၂ဝ) မႈအား ေလ့လာခဲ့ရာ လျပည့္ညႏွင့္ အေထြအထူး ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

လျပည့္ညသည္ လူတို႔၏ စိတ္ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ ေစတတ္ေၾကာင္း လူအမ်ား ယုံၾကည္ လာရသည္မွာ လျပည့္ည ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ သေယာင္ ေရးသား ထုတ္ေဝေလ့ ရွိေသာ ဂ်ာနယ္ မ်ားေၾကာင့္ဟု အခ်ဳိ႕က ယူဆျပန္သည္။

ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ လ က လူသား အမူအက်င့္ကို မည္ကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေစသနည္း။ လဆဲြအားသည္ ပင္လယ္ဒီေရ တို႔ကို ျမင့္တက္ ေစသည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေရဓာတ္ရွိသည္။ ပင္လယ္ဒီေရ တက္ေစ သကဲ့သုိ႔ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းရွိ ေရဓာတ္ကိုလည္း ၾကြတက္ ေစျခင္းေၾကာင့္ လူသားမ်ားတြင္ စိတ္မူမမွန္သည့္ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ ေလ့လာသူ မ်ားက ေျပာရာ ျပန္လည္ေခ်ပ သူမ်ားက လျပည့္သည္ ျဖစ္ေစ၊ လကြယ္သည္ ျဖစ္ေစ ပင္လယ္ဒီေရ သည္ တက္ၿမဲသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ ၏ ေရဓာတ္ကို ဆဲြငင္မည္ ဆိုလွ်င္ လျပည့္ ညမွသာ ဆဲြငင္ျခင္းမွာ သဘာဝ မက်ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိအခါ လေရာင္ေၾကာင့္ လူတို႔၏ စိတ္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ျခင္းဟု ေျပာဆို လာျပန္ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ ရသည္။

ထိုအခါ ယုံၾကည္သူ မ်ားက လူသားမ်ား ဘက္မွ တိရစၧာန္မ်ား ဘက္သုိ႔ လွည့္သြား ျပန္သည္။ လျပည့္ညတြင္ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ၾကြက္၊ ျမင္း မ်ားပို၍ ေသာင္းက်န္းေလ့ ရွိၿပီး လူကို ကိုက္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုက္ဆဲြ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ပိုလုပ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ေျပာလာ ျပန္သည္။ ေခြး၊ ေၾကာင္ စသည္တို႔သည္ လျပည့္ညမွ မဟုတ္ဘဲ ေန႔တိုင္း၊ ညတိုင္း ထိုကဲ့သုိ႔ ေနသည္ပင္။ လျပည့္ည တြင္ ပိုကိုက္ရျခင္းမွာ လေရာင္ေၾကာင့္ ပိုးေကာင္မ်ား ပိုမ်ားလာကာ ေခြး၊ ေၾကာင္ စသည္တို႔အား အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေသာေၾကာင့္ လျပည့္ ညတြင္ ေခြးမ်ား ပိုေဟာင္၍ ေၾကာင္မ်ား ပိုေသာင္းက်န္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤမွ် အေၾကာင္းျပခ်က္ မခိုင္လုံေသာ အခ်က္ကို လူသားမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ သက္ဝင္ ေနသနည္း။ လူသား မ်ားသည္ သည္းထိတ္ရင္ဖို ကိစၥမ်ားကို စိတ္ဝင္စား ေလ့ရွိ၏။ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ကလည္း လျပည့္ညတြင္ လူစင္စစ္မွ ဝံပုေလြ ေျပာင္းသြားပုံ၊ လျပည့္ညတြင္ ေသြးစုပ္ ဖုတ္ေကာင္မ်ား အားျပန္ျပည့္ လာပုံ၊ စာအုပ္စာေပ မ်ားတြင္လည္း လျပည့္ညတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲပုံတို႔ကို ေဖာ္ျပထားရာ လူ႔စိတ္ သဘာဝတြင္ လျပည့္ညတိုင္း ၌ တစ္ခုခု ထူးျခား လိမ့္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ် ယုံၾကည္ ထားေလ့ ရွိျပန္သည္။

လျပည့္ညတြင္ ေတာ္လွန္ေရး အခ်ဳိ႕ စတင္ခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ အျခားည မ်ားတြင္ အလင္းေရာင္ မရွိေသာေၾကာင့္ လျပည့္ညကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း သာလွ်င္ ျဖစ္တန္ရာ ပါသည္။

လျပည့္ညသည္ သာယာ၏။ သာယာ သျဖင့္ လူအမ်ား လမ္းေပၚ ထြက္ၾက၏။ လူအမ်ား အျပင္ထြက္ထိုင္ ၾကျခင္း၊ လမ္းေပၚ ထြက္ျခင္း၊ အုပ္စုဖဲြ႕ စကားစျမည္ ေျပာဆိုျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈ ပိုမ်ားေလ့ ရွိသည္။ ထို မေတာ္တဆ မႈသည္ လျပည့္ည ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ လူအမ်ား လမ္းေပၚ ထြက္ျခင္းႏွင့္သာ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ လျပည့္ညတြင္ ပိုးေကာင္ငယ္မ်ား ပို၍ျမဴးကာ ေခြး၊ ေၾကာင္ ကဲ့သုိ႔ တိရစာၧ န္ငယ္ မ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ ေသာေၾကာင့္ ေခြး၊ ေၾကာင္ တို႔ ပို၍ ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ လျပည့္ည ႏွင့္ ႐ုံး၊ ေက်ာင္း ပိတ္ရက္မ်ား တိုက္ဆိုင္ ေနတတ္ ေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ ေသာက္စားမႈ မ်ားရွိကာ ယာဥ္ မေတာ္တဆ မႈမ်ား ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ေရးသား လုိက္ရပါသည္။

1 comment:

သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား) said...

လျပည့္ညကုုိ ရုုိးမယ္ဖြဲ႔ၾကတာပါ။
လျပည့္ညက ပုုိၿပီး စိတ္ၾကည္ႏူးမႈကုုိ ပုုိျဖစ္ေစတယ္လုုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။